Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy powstał w 1993 r. Położony jest na pogórzach Strzyżowskim i Dynowskim, zajmuje powierzchnię 25 784 ha. Urzekający i objęty ochroną krajobraz tworzą pasma wzniesień (najwyższym szczytem jest Sucha Góra 585 m n.p.m.), poprzecinane dolinami oraz liczne wychodnie zbudowane z piaskowców, które na skutek procesu erozji uformowane są w postaci ostańców. Część z nich ma status pomnika przyrody. W granicach Parku stworzone zostały trzy rezerwaty przyrody: Prządki im. Henryka Świdzińskiego (chroni ostańce skalne), Góra Chełm (rezerwat leśny chroniący enklawy lasów bukowych) oraz Herby (rezerwat przyrody nieożywionej chroniący oryginalne wychodnie skalne). Niemal połowę obszaru Parku zajmują lasy o charakterze naturalnym, z przewagą jodły, buka i sosny, pozostałą część stanowią użytki rolne. Na terenie parku odnotowano występowanie 64 chronionych gatunków flory, w tym 48 objętych ochroną całkowitą i 16 gatunków objętych ochroną częściową. Wśród fauny dotychczas stwierdzono i udokumentowano istnienie 217 gatunków zwierząt prawnie chronionych w Polsce, w tym 134 gatunki ptaków, 26 gatunków ssaków, 6 gatunków gadów, 16 gatunków płazów i 5 chronionych gatunków ryb.

Pobierz aplikację

Geoportal