Czarnorzecko-Strzyżowski Krajinný park

49°45'19"N 21°48'55"E (49.755303, 21.8155)

Czarnorzecko-Strzyżowski Krajinný park bol založený v roku 1993. Nachádza sa v Strzyżowskom a Dynowskom podhorí a má rozlohu 25 784 ha. Čarokrásnu a chránenú krajinu tvorí pásmo kopcov (najvyšší vrchol je Suchá hora, ma vysku 585 m n.m.), ktoré pretínajú údolia a početné pieskovcové odkryvy, ktoré sa v dôsledku erózie formujú do podoby inselbergov . Niektoré z nich majú štatút prírodnej pamiatky. Na území parku boli vytvorené tri prírodné rezervácie: Prządki im. Henryka Świdzińského (chráni odľahlé horniny), Góra Chełm (lesná rezervácia chrániaca enklávy bukových lesov) a Herby (rezervácia neživej prírody chrániaca pôvodné skalné výbežky).

Takmer polovicu územia parku pokrývajú prirodzené lesy s prevahou jedle, buka a borovice, zvyšok tvorí poľnohospodárska pôda. Na území parku sa nachádza 64 chránených druhov rastlín, z toho 48 pod úplnou ochranou a 16 pod čiastočnou ochranou. . Z fauny sa v Poľsku doteraz našlo a zdokumentovalo 217 druhov zákonom chránených živočíchov, z toho 134 druhov vtákov, 26 druhov cicavcov, 6 druhov plazov, 16 druhov obojživelníkov a 5 chránených druhov rýb.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...